خوراک آجیلی طوطی‌سانان

با توجه به احتياجات غذايی اين گونه از پرند‌گان، خوراک کامل طوطی‌سانان (طوطی آمازون، کاسکو، ماکائو، کاکادو و پاراکيت)، از مواد اوليه طبیعی و ارگانيک توليد‌شده و موجب سلامتی و شادابی آنها می‌گردد. طوطی‌سانان در صورت تغذيه‌ مناسب عمر طولانی داشته که با استفاده از اين محصول می‌توانید از تغذيه مطلوب حيوان خانگی خود اطمينان حاصل‌کنيد و زند‌گی بهتری را به او هديه‌دهيد.

در توليد اين محصول، توجه ویژه‌ای به ميزان يد موجود در آن شده تا با تأمين سطح مطلوب احتياجات طوطی‌سانان، از بروز بيماری‌های متابوليکی ناشی از کمبود آن جلوگيری‌شود.

دان قناری

تاپ‌فید قناری ترکيبی از دانه‌ها و سایر مواد خوراکی به همراه پلت‌های بالانس و غنی‌شده با ریز‌مغذی‌های ضروری می‌باشد که طی تحقیقات صورت‌گرفته جهت تأمين نياز‌مندی‌ها و حفظ سلامت قناری فرموله و تولید شده‌است و به تنهایی تمامی نياز‌های قناری را تأمين‌کرده و آن را از مصرف اضافی مولتی‌ویتامين‌ها و ساير مکمل‌های خوراکی بی‌نياز‌می‌سازد.

دان فنچ

تاپ‌فید فنچ ترکيبی از دانه‌ها و سایر مواد خوراکی به همراه پلت‌های بالانس و غنی‌شده با ریز‌مغذی‌های ضروری می‌باشد که طی تحقیقات صورت‌گرفته جهت تأمين نياز‌مندی‌ها و حفظ سلامت فنچ فرموله و تولید شده‌است و به تنهایی تمامی نياز‌های فنچ را تأمين‌کرده و آن را از مصرف اضافی مولتی‌ویتامين‌ها و ساير مکمل‌های خوراکی بی‌نياز‌می‌سازد.

دان طوطی سبز

تاپ‌فید طوطی‌سبز خوراک کامل پلت‌شده جهت استفاده طوطی‌سبز و سایر طوطی‌سانان با اندازه متوسط می‌باشد که طی تحقیقات صورت‌گرفته جهت تأمين نياز‌مندی‌ها و حفظ سلامت این گونه از پرند‌گان فرموله و تولید شده‌است و به تنهایی نياز‌های این پرند‌گان را تأمين‌کرده و آن‌ها را از مصرف اضافی مولتی‌ویتامين‌ها و ساير مکمل‌های خوراکی بی‌نياز‌می‌سازد.

دان طوطی برزيلی

تاپ‌فید طوطی برزیلی، خوراک کامل پلت‌شده جهت استفاده طوطی برزیلی می‌باشد که با توجه به تحقیقات صورت گرفته برای تأمین نیازمندی‌ها و حفظ سلامت طوطی برزیلی فرموله و تولید شده‌است و به تنهایی می‌تواند نياز‌های پرنده را تأمين‌کرده و آن را از استفاده اضافی مولتی‌ویتامين‌ها و سایر مکمل‌های خوراکی بی‌نياز‌سازد.

دان عروس هلندی

دان عروس هلندی با توجه به نياز‌های روزانه اين پرنده بالانس و توليد گرديده است و می‌تواند به تنهايی تأمين‌کننده تمامی نياز‌های اين پرنده باشد و آن را از مصرف اضافی مولتی‌ويتامين‌ها و ساير مکمل‌های غذايی بی‌نياز‌می‌کند.

دان کاسکو

دان کاسکو با توجه به نياز‌های روزانه کاسکو بالانس و توليد گرديده است و می‌تواند به تنهايی تأمين‌کننده تمامی نياز‌های اين پرنده باشد و آن را از مصرف اضافی مولتی‌ويتامين‌ها و ساير مکمل‌های غذايی بی‌نياز‌می‌کند.

تاپ‌فید مرغ عشق

تاپ‌فید مرغ عشق ترکيبی از دانه‌ها و سایر مواد خوراکی به همراه پلت‌های بالانس و غنی‌شده با ریز‌مغذی‌های ضروری می‌باشد که طی تحقیقات صورت‌گرفته جهت تأمين نياز‌مندی‌ها و حفظ سلامت مرغ عشق فرموله و تولید شده‌است و به تنهایی تمامی نياز‌های مرغ عشق را تأمين‌کرده و آن را از مصرف اضافی مولتی‌ویتامين‌ها و ساير مکمل‌های خوراکی بی‌نياز‌می‌سازد.

دان مرغ مینا

دان مرغ مينا اولين دان اختصاصی توليد داخل مخصوص مرغ مينا می‌باشد که با توجه به نياز‌های روزمره اين پرنده بالانس و توليد گرديده‌است و می‌تواند به تنهايی تأمين‌کننده‌ تمامی نياز‌های مرغ مينا باشد و پرنده را از مصرف اضافی مولتی‌ويتامين‌ها و ساير مکمل‌های غذايی بی‌نياز‌می‌کند.