مشاهده همه 8 نتیجه

کنسانتره سوپر نوتریتاپ 2/5 درصد

مزایا:

 • بالانس کامل انرژی، اسید‌های آمینه، ویتامین‌ها، مواد معدنی و الکترولیت‌ها
 • جلوگیری از بروز خطا در تهیه دان، به علت به حداقل رسیدن تعداد اقلام مورد ‌نیاز جهت ساخت جیره
 • عدم نیاز به افزودن هر گونه ویتامین و مواد معدنی و اسید‌های آمینه به علت غنی‌بودن کامل کنسانتره
 • دربرگیرنده‌ی نیاز‌های تغذیه‌ای نژاد‌های راس 308 آربوراکرزپلاس
 • صرفه‌جویی در وقت هنگام ساخت دان
 • استفاده از افزودنی‌های ویژه در ترکيب اين نوع کنسانتره

آنالیز کنسانتره سوپر نوتریتاپ  5/2 % A و B

آنالیز شیمیایی واحد کنسانتره سوپر نوتریتاپ

 5/2 % A

کنسانتره سوپر نوتریتاپ

 5/2 % B

با نمک بدون نمک با نمک بدون نمک
انرژی متابولیسمی Kg/kcal 2440 2425
پروتئین % 15 5/15
کلسیم % 18 5/20
فسفر (قابل‌دسترس) % 12 11
سدیم % 8/5 66/2 3/5 34/2
کلر % 6/5 5/0 5/5 7/0
لیزین (قابل‌هضم) % 66/2 91/4
متیونین (قابل‌هضم) % 15/6 7/4
متیونین + سیستئین (قابل‌هضم) % 55/6 25/5
ترئونین (قابل‌هضم) % 6/3 78/1
 • به دلیل استفاده از مولتی‌آنزیم و آنزیم فیتاز، آنالیز واقعی با آنالیز شیمیایی متفاوت می‌باشد.

روش مصرف:  

 • میزان کنسانتره سوپر نوتریتاپ 5/2 درصد A و B مورد نیاز جهت ده هزار قطعه جوجه گوشتی برای یک دوره پرورش به ترتیب برابر 400 و 800 کیلوگرم می‌باشد.

بسته‌بندی در کیسه‌های 25 کيلوگرمی

کنسانتره سوپرنوتریتاپ 5 درصد

مواد تشکیل‌دهنده:

کنجاله‌ی سویا، ترئونین، لیزین، متیونین، نمک، کربنات کلسیم، آنتی‌اکسیدان، مولتی‌آنزیم، آنزیم فیتاز، کولین، دی و منو کلسیم فسفات، انواع ویتامین‌ها و مواد معدنی و افزودنی‌های مجاز تغذیه طیور گوشتی

  مزايا:

 • بالانس کامل انرژی، پروتئين، اسید‌های‌آمينه، ویتامين‌ها و مواد معدنی و الکترولیت‌ها
 • جلوگیری از بروز خطا در تهیه دان به علت به حداقل رسیدن تعداد اقلام مورد نیاز در ساخت خوراک
 • عدم نياز به افزودن هر گونه اسید‌های آمينه، ويتامين‌ و مواد معدنی به علت غنی و کامل بودن کنسانتره
 • دربرگيرنده‌ی نياز‌‎های تغذيه‌ای نژاد‌های راس و آپلاس، کاب و هوبارد
 • استفاده از ترکيبات و افزودنی‌های ویژه در توليد اين نوع کنسانتره

 

آنالیز واقعی کنسانتره سوپر نوتریتاپ 5 % ویژه دان مش

مواد مغذی واحد با نمک بدون نمک مواد مغذی واحد با نمک بدون نمک
انرژی متابولیسمی kg/kcal 1450 متیونین (قابل‌هضم) % 5/3
پروتئین خام % 13 متیونین + سیستئین (قابل‌هضم) % 95/3
کلسیم % 16 ترئونین (قابل‌هضم) % 6/1
فسفر (قابل‌دسترس) % 6 سدیم % 3 52/1
لیزین (قابل‌هضم) % 96/2 کلر % 67/3 27/1
 • به دلیل استفاده از مولتی‌آنزیم و آنزیم فیتاز، آنالیز واقعی با آنالیز شیمیایی متفاوت می‌باشد.

کنسانتره نوتريتاپ 2/5 درصد A

مزایا:

 • بالانس کامل انرژی، اسید‌های آمینه، ویتامین‌ها، مواد معدنی و الکترولیت‌ها
 • جلوگیری از بروز خطا در تهیه دان، به علت به حداقل رسیدن تعداد اقلام مورد ‌نیاز جهت ساخت جیره
 • عدم نیاز به افزودن هر گونه ویتامین و مواد معدنی و اسید‌های آمینه به علت غنی‌بودن کامل کنسانتره
 • دربرگیرنده‌ی نیاز‌های تغذیه‌ای نژاد‌های راس 308 آربوراکرزپلاس
 • صرفه‌جویی در وقت هنگام ساخت دان

آنالیز کنسانتره نوتریتاپ  5/2 % نوع A و B

آنالیز شیمیایی واحد کنسانتره نوتریتاپ

 5/2 % نوع A

کنسانتره نوتریتاپ

 5/2 % نوع B

با نمک بدون نمک با نمک بدون نمک
انرژی متابولیسمی Kg/kcal 2440 2425
پروتئین % 15 5/15
کلسیم % 18 5/20
فسفر (قابل‌دسترس) % 12 11
سدیم % 8/5 66/2 3/5 34/2
کلر % 6/5 5/0 5/5 7/0
لیزین (قابل‌هضم) % 5/2 75/4
متیونین (قابل‌هضم) % 75/5 3/4
متیونین + سیستئین (قابل‌هضم) % 3/6 5
ترئونین (قابل‌هضم) % 6/3 78/1
 • به دلیل استفاده از مولتی‌آنزیم و آنزیم فیتاز، آنالیز واقعی با آنالیز شیمیایی متفاوت می‌باشد.

 

روش مصرف:  

 • میزان کنسانتره نوتریتاپ 5/2 درصد A و B مورد نیاز جهت ده هزار قطعه جوجه گوشتی برای یک دوره پرورش به ترتیب برابر 400 و 800 کیلوگرم می‌باشد.
 • بسته‌بندی در کیسه‌های 25 کيلوگرمی

کنسانتره نوتريتاپ 2/5 درصد B

مزایا:

 • بالانس کامل انرژی، اسید‌های آمینه، ویتامین‌ها، مواد معدنی و الکترولیت‌ها
 • جلوگیری از بروز خطا در تهیه دان، به علت به حداقل رسیدن تعداد اقلام مورد ‌نیاز جهت ساخت جیره
 • عدم نیاز به افزودن هر گونه ویتامین و مواد معدنی و اسید‌های آمینه به علت غنی‌بودن کامل کنسانتره
 • دربرگیرنده‌ی نیاز‌های تغذیه‌ای نژاد‌های راس 308 آربوراکرزپلاس
 • صرفه‌جویی در وقت هنگام ساخت دان

آنالیز کنسانتره نوتریتاپ  5/2 % نوع A و B

آنالیز شیمیایی واحد کنسانتره نوتریتاپ

 5/2 % نوع A

کنسانتره نوتریتاپ

 5/2 % نوع B

با نمک بدون نمک با نمک بدون نمک
انرژی متابولیسمی Kg/kcal 2440 2425
پروتئین % 15 5/15
کلسیم % 18 5/20
فسفر (قابل‌دسترس) % 12 11
سدیم % 8/5 66/2 3/5 34/2
کلر % 6/5 5/0 5/5 7/0
لیزین (قابل‌هضم) % 5/2 75/4
متیونین (قابل‌هضم) % 75/5 3/4
متیونین + سیستئین (قابل‌هضم) % 3/6 5
ترئونین (قابل‌هضم) % 6/3 78/1
 • به دلیل استفاده از مولتی‌آنزیم و آنزیم فیتاز، آنالیز واقعی با آنالیز شیمیایی متفاوت می‌باشد.

 

روش مصرف:  

 • میزان کنسانتره نوتریتاپ 5/2 درصد A و B مورد نیاز جهت ده هزار قطعه جوجه گوشتی برای یک دوره پرورش به ترتیب برابر 400 و 800 کیلوگرم می‌باشد.
 • بسته‌بندی در کیسه‌های 25 کيلوگرمی

کنسانتره‌ نوتریتاپ 2/5 درصد مرغ تخمگذار نژاد L.S.L

مواد تشکیل‌دهنده:

کنجاله سویا، گلوتن ذرت، ترئونین، لیزین، متیونین، نمک، کربنات کلسیم، آنتی‌اکسیدان، مولتی آنزیم، آنزیم فیتاز، دی و منوکلسیم فسفات، انواع ویتامین‌ها و مواد معدنی و افزودنی‌های مجاز تغذیه طیور تخمگذار  

آنالیز کنسانتره نوتریتاپ 5/2 % ویژه دان مش مرغ تخمگذار نژاد L.S.L.

مواد مغذی واحد با نمک بی‌نمک مواد مغذی واحد با نمک بی‌نمک
انرژی متابولیسمی            Kg/ kcal 1475   متیونین (قابل‌هضم)                          % 8/6   
پروتئین خام                       % 14 متیونین + سیستئین (قابل‌هضم)     % 5/7
کلسیم  % 17 ترئونین (قابل‌هضم)                         % 2/1
فسفر (قابل دسترس)                % 12 سدیم % 6/6 7/2
لیزین (قابل‌هضم)                          % 6/2 کلر % 47/6 47/0

*به دلیل استفاده از انواع آنزیم، مقادیر آنالیز شیمیایی با آنالیز جدول، متفاوت می‌باشد.

مزایا:

 • بالانس کامل انرژی، اسید‌های آمینه، ویتامین‌ها، مواد معدنی و الکترولیت‌ها
 • جلوگیری از بروز خطا در تهیه دان، به خاطر به حداقل رسیدن تعداد اقلام مورد نیاز جهت ساخت خوراک
 • عدم نیاز به افزودن هر گونه اسید‌های آمینه، ویتامین‌ها و مواد معدنی به علت غنی و کامل بودن کنسانتره
 • صرفه‌جویی در وقت هنگام ساخت دان

کنسانتره نوتریتاپ 5/2 درصد مرغ تخمگذار نژاد های لاین W36:

مواد تشکیل‌دهنده:

کنجاله سویا، گلوتن ذرت، ترئونین، لیزین، متیونین، نمک، کربنات کلسیم، آنتی‌اکسیدان، مولتی آنزیم، آنزیم فیتاز، دی و منوکلسیم فسفات، انواع ویتامین‌ها و مواد معدنی و افزودنی‌های مجاز تغذیه طیور تخمگذار  

آنالیز کنسانتره نوتریتاپ 5/2 % ویژه دان مش مرغ تخمگذار نژاد های‌لاین  W36

مواد مغذی واحد با نمک بی‌نمک مواد مغذی واحد با نمک بی‌نمک
انرژی متابولیسمی Kg/ kcal 1200 متیونین (قابل‌هضم) %
پروتئین خام % 12 متیونین + سیستئین (قابل‌هضم) % 18/6
کلسیم % 16 ترئونین (قابل‌هضم) % 17/1
فسفر (قابل دسترس) % 4/11 سدیم % 9/5 65/2
لیزین (قابل‌هضم) % 17/2 کلر % 5 47/0

*به دلیل استفاده از انواع آنزیم، مقادیر آنالیز شیمیایی با آنالیز جدول، متفاوت می‌باشد.

 

مزایا

 • بالانس کامل انرژی، اسید‌های آمینه، ویتامین‌ها، مواد معدنی و الکترولیت‌ها
 • جلوگیری از بروز خطا در تهیه دان، به خاطر به حداقل رسیدن تعداد اقلام مورد نیاز جهت ساخت خوراک
 • عدم نیاز به افزودن هر گونه اسید‌های آمینه، ویتامین‌ها و مواد معدنی به علت غنی و کامل بودن کنسانتره
 • صرفه‌جویی در وقت هنگام ساخت دان

کنسانتره نوتریتاپ 5 درصد مرغ تخمگذار نژاد L.S.L

مواد تشکیل‌دهنده:

کنجاله سویا، گلوتن ذرت، ترئونین، لیزین، متیونین، نمک، کربنات کلسیم، آنتی‌اکسیدان، مولتی آنزیم، آنزیم فیتاز، دی و منوکلسیم فسفات، انواع ویتامین‌ها و مواد معدنی و افزودنی‌های مجاز تغذیه طیور تخمگذار  

آنالیز کنسانتره نوتریتاپ 5 % ویژه دان مش مرغ تخمگذار نژاد L.S.L.    

مواد مغذی واحد با نمک بی‌نمک مواد مغذی واحد با نمک بی‌نمک
انرژی متابولیسمی Kg/ kcal 1280 متیونین (قابل‌هضم) % 9/2 
پروتئین خام % 10 متیونین + سیستئین (قابل‌هضم) % 3  
کلسیم % 5/16 ترئونین (قابل‌هضم) % 5/0
فسفر (قابل دسترس) % 8/5 سدیم % 8/2 81/0
لیزین (قابل‌هضم) % 05/1 کلر % 06/3 23/0

*به دلیل استفاده از انواع آنزیم، مقادیر آنالیز شیمیایی با آنالیز جدول، متفاوت می‌باشد. 

مزایا

 • بالانس کامل انرژی، اسید‌های آمینه، ویتامین‌ها، مواد معدنی و الکترولیت‌ها
 • جلوگیری از بروز خطا در تهیه دان، به خاطر به حداقل رسیدن تعداد اقلام مورد نیاز جهت ساخت خوراک
 • عدم نیاز به افزودن هر گونه اسید‌های آمینه، ویتامین‌ها و مواد معدنی به علت غنی و کامل بودن کنسانتره
 • صرفه‌جویی در وقت هنگام ساخت دان

کنسانتره نوتریتاپ 5 درصد مرغ تخمگذار نژاد های‌لاین W36

مواد تشکیل‌دهنده:

کنجاله سویا، گلوتن ذرت، ترئونین، لیزین، متیونین، نمک، کربنات کلسیم، آنتی‌اکسیدان، مولتی آنزیم، آنزیم فیتاز، دی و منوکلسیم فسفات، انواع ویتامین‌ها و مواد معدنی و افزودنی‌های مجاز تغذیه طیور تخمگذار

آنالیز کنسانتره نوتریتاپ 5 % ویژه دان مش مرغ تخمگذار نژاد های‌لاینW36

مواد مغذی واحد با نمک بی‌نمک مواد مغذی واحد با نمک بی‌نمک
انرژی متابولیسمی Kg/ kcal 1200 متیونین (قابل‌هضم) % 2/3   
پروتئین خام % 10 متیونین + سیستئین (قابل‌هضم) % 3/3
کلسیم % 18 ترئونین (قابل‌هضم) % 5/0
فسفر (قابل دسترس) % 5/6 سدیم % 3 38/1
لیزین (قابل‌هضم) % 05/1 کلر % 5/2 23/0

*به دلیل استفاده از انواع آنزیم، مقادیر آنالیز شیمیایی با آنالیز جدول، متفاوت می‌باشد.

 

مزایا

 • بالانس کامل انرژی، اسید‌های آمینه، ویتامين‌ها، مواد معدنی و الکتروليت‌ها
 • جلوگیری از بروز خطا در تهیه دان، به خاطر به حداقل رسیدن تعداد اقلام مورد نیاز جهت ساخت خوراک
 • عدم نیاز به افزودن هر گونه اسید‌های آمینه، ویتامین‌ها و مواد معدنی به علت غنی و کامل بودن کنسانتره
 • صرفه‌جویی در وقت هنگام ساخت دان

کنسانتره نوتریتاپ 5 درصد مرغ گوشتی

مواد تشکیل‌دهنده:

کنجاله‌ی سویا، ترئونین، لیزین، متیونین، نمک، کربنات کلسیم، آنتی‌اکسیدان، مولتی‌آنزیم، آنزیم فیتاز، کولین، دی و منو کلسیم فسفات، انواع ویتامین‌ها و مواد معدنی و افزودنی‌های مجاز تغذیه طیور گوشتی

مزایا: 

 • بالانس کامل انرژی، پروتئين، اسید‌های آمينه، ويتامين‌ها و مواد معدنی و الکتروليت‌ها
 • جلوگیری از بروز خطا در تهیه دان به علت به حداقل رسیدن تعداد اقلام مورد نیاز در ساخت خوراک
 • عدم نياز به افزودن هر گونه اسید‌های آمينه، ويتامين‌ و مواد معدنی به علت غنی و کامل بودن کنسانتره
 • دربرگيرنده‌ی نياز‌‎های تغذيه‌ای نژاد‌های راس و آپلاس، کاب و هوبارد

آنالیز کنسانتره نوتريتاپ 5 درصد نژاد راس و آپلاس دان مش 

مواد مغذی واحد با نمک بدون نمک مواد مغذی واحد با نمک بدون نمک
انرژی متابولیسمی kg/kcal 1450 متیونین (قابل‌هضم) % 1/3
پروتئین خام % 13 متیونین + سیستئین (قابل‌هضم) % 7/3
کلسیم % 16 ترئونین (قابل‌هضم) % 6/1
فسفر (قابل‌دسترس) % 6 سدیم % 3 52/1
لیزین (قابل‌هضم) % 8/2 کلر % 67/3 27/1
 • به دلیل استفاده از مولتی‌آنزیم و آنزیم فیتاز، آنالیز واقعی با آنالیز شیمیایی متفاوت می‌باشد.

کنسانتره نوتری‌میکس 2/5 درصد

کنسانتره نوتری‌میکس یکی از کنسانتره‌های تک مرحله‌ای است که برای نژاد‌های مختلف و دان‌های مش و  پلت طراحی و تولید‌شده‌است.

مزایا:

 • بالانس کامل انرژی، اسید‌های آمینه، ویتامین‌ها، مواد معدنی و الکترولیت‌ها
 • جلوگیری از بروز خطا در تهیه دان، به علت به حداقل رسیدن تعداد اقلام مورد ‌نیاز جهت ساخت جیره
 • عدم نیاز به افزودن هر گونه ویتامین و مواد معدنی و اسید‌های آمینه به علت غنی‌بودن کامل کنسانتره
 • دربرگیرنده‌ی نیاز‌های تغذیه‌ای نژاد‌های راس، آپلاس و کاب
 • صرفه‌جویی در وقت هنگام ساخت دان

آنالیز کنسانتره نوتری‌میکس 5/2 درصد دان مش نژاد راس و آپلاس

مواد مغذی واحد با نمک بدون نمک مواد مغذی واحد با نمک بدون نمک
انرژی متابولیسمی kg/kcal 2631 متیونین (قابل‌هضم) % 4/5
پروتئین خام % 16 متیونین + سیستئین (قابل‌هضم) % 65/6
کلسیم % 21 ترئونین (قابل‌هضم) % 28/2
فسفر (قابل‌دسترس) % 3/12 سدیم % 5/5 12/2
لیزین (قابل‌هضم) % 74/3 کلر % 2/6 14/2
 • به دلیل استفاده از مولتی‌آنزیم و آنزیم فیتاز، آنالیز واقعی با آنالیز شیمیایی متفاوت می‌باشد.