استارتر

روش مصرف:

نام محصول استارتر
سن گله (روز) 19- 9
شکل خوراک کرامبل
پروتئین 22-21
انرژی 3000- 2950
متیونین (قابل‌هضم) 5/0
لیزین (قابل‌هضم) 15/1
ترئونین (قابل‌هضم) 76/0
متیونین + سیستئین (قابل‌هضم) 9/0
کلسیم 96/0
فسفر (قابل‌دسترس) 48/0
سدیم 16/0
کلر 17/0
ماده خشک 88
میزان تقریبی مصرف (گرم) 760

در صورت نگهداری گله بیش از 42 روز، مقدار 220 گرم در هر روز به ازای هر قطعه پرنده مصرف‌شود. در

دسته بندی: