دان تاپ‌فید

دان تاپ‌فید (دان ویژه هفته اول) با استفاده از مواد اولیه با کیفیت عالی و مرغوب تولید‌می‌شود. تغذیه‌ی زودهنگام نقش مهمی در رشد و تکامل دستگاه گوارش، تقویت سیستم ايمنی و افزایش جمعیت میکروبی مفید دستگاه گوارش دارد. هم‌چنین تغذيه‌ی زودهنگام جوجه گوشتی سبب افزایش حرکت روده و افزایش سرعت انتقال زرده به داخل روده می‌شود که عوارض ناشی از عدم جذب کیسه زرده را کاهش‌می‌دهد.

تغذيه‌ی مطلوب و بهینه‌ی جوجه‌های گوشتی در هفته‌ی اول سبب دست‌یابی به وزن هدف در پایان هفته‌ی اول، بهبود عملکرد پرنده در هفته‌ی اول و در کل دوره‌ی پرورش می‌شود.

دان تاپ‌فید با درنظرگرفتن شرایط ذکر‌شده و با فرمولاسیون اختصاصی و دارابودن افزودنی‌های ویژه به منظور تقویت رشد، تقویت سیستم ایمنی و دستگاه گوارش پرنده تولید‌می‌شود.

مزایای استفاده از دان تاپ‌فید در هفته‌ی اول:

  • افزایش وزن‌گیری
  • افزایش میزان مصرف خوراک
  • بهبود ضریب تبدیل

آنالیز دان تاپ‌فید (دان ویژه هفته اول)

مواد مغذی ویژه راس- آپلاس ویژه کاب
انرژی قابل متابولیسمی (kg/kcal) 3000 3000
پروتئین خام (%) 5/22 21
کلسیم (%) 98/0 1
فسفر (قابل‌دسترس %) 49/0 5/0
لیزین (قابل‌دسترس %) 27/1 25/1
متیونین ( قابل‌دسترس %) 6/0 08/1
متیونین + سیستئین (قابل‌دسترس %) 94/0 41/0
ترئونین (قابل‌دسترس%) 83/0 8/0
اسید لینولئیک 25/1 79/0
(سدیم + پتاسیم) کلر (kg/Meq) 250 250

*دان ویژه تاپ‌فید فاقد هر گونه کوکسیدیواستات می‌باشد.

دسته بندی: