دان طوطی برزيلی

تاپ‌فید طوطی برزیلی، خوراک کامل پلت‌شده جهت استفاده طوطی برزیلی می‌باشد که با توجه به تحقیقات صورت گرفته برای تأمین نیازمندی‌ها و حفظ سلامت طوطی برزیلی فرموله و تولید شده‌است و به تنهایی می‌تواند نياز‌های پرنده را تأمين‌کرده و آن را از استفاده اضافی مولتی‌ویتامين‌ها و سایر مکمل‌های خوراکی بی‌نياز‌سازد.

دسته بندی: