دان طوطی سبز

تاپ‌فید طوطی‌سبز خوراک کامل پلت‌شده جهت استفاده طوطی‌سبز و سایر طوطی‌سانان با اندازه متوسط می‌باشد که طی تحقیقات صورت‌گرفته جهت تأمين نياز‌مندی‌ها و حفظ سلامت این گونه از پرند‌گان فرموله و تولید شده‌است و به تنهایی نياز‌های این پرند‌گان را تأمين‌کرده و آن‌ها را از مصرف اضافی مولتی‌ویتامين‌ها و ساير مکمل‌های خوراکی بی‌نياز‌می‌سازد.

دسته بندی: