دان عروس هلندی

دان عروس هلندی با توجه به نياز‌های روزانه اين پرنده بالانس و توليد گرديده است و می‌تواند به تنهايی تأمين‌کننده تمامی نياز‌های اين پرنده باشد و آن را از مصرف اضافی مولتی‌ويتامين‌ها و ساير مکمل‌های غذايی بی‌نياز‌می‌کند.

دسته بندی: