دان مرغ مینا

دان مرغ مينا اولين دان اختصاصی توليد داخل مخصوص مرغ مينا می‌باشد که با توجه به نياز‌های روزمره اين پرنده بالانس و توليد گرديده‌است و می‌تواند به تنهايی تأمين‌کننده‌ تمامی نياز‌های مرغ مينا باشد و پرنده را از مصرف اضافی مولتی‌ويتامين‌ها و ساير مکمل‌های غذايی بی‌نياز‌می‌کند.

دسته بندی: