رشد2

روش مصرف:

نام محصول رشد 2
سن گله (روز) 37-29
شکل خوراک پلت
پروتئین 20-19
انرژی 3050- 3000
متیونین (قابل‌هضم) 45/0
لیزین (قابل‌هضم) 98/0
ترئونین (قابل‌هضم) 7/0
متیونین + سیستئین (قابل‌هضم) 81/0
کلسیم 86/0
فسفر (قابل‌دسترس) 43/0
سدیم 16/0
کلر 16/0
ماده خشک 88
میزان تقریبی مصرف (گرم) 1580

در صورت نگهداری گله بیش از 42 روز، مقدار 220 گرم در هر روز به ازای هر قطعه پرنده مصرف‌شود. در

دسته بندی: