سوپر پری استارتر

روش مصرف:

نام محصول سوپرپری‌استارتر
سن گله (روز) 8- 0
شکل خوراک کرامبل
پروتئین 23- 22
انرژی 2950- 2900
متیونین (قابل‌هضم) 55/0
لیزین (قابل‌هضم) 28/1
ترئونین (قابل‌هضم) 86/0
متیونین + سیستئین (قابل‌هضم) 96/0
کلسیم 1
فسفر (قابل‌دسترس) 5/0
سدیم 18/0
کلر 18/0
ماده خشک 89
میزان تقریبی مصرف (گرم) 200

در صورت نگهداری گله بیش از 42 روز، مقدار 220 گرم در هر روز به ازای هر قطعه پرنده مصرف‌شود. در

دسته بندی: