مکمل آبزیان معدنی

ماهیان پرورش‌یافته در استخر‌ها، جهت رشد و حفظ سلامت خود به مواد معدنی هر چند در سطوح کم نياز‌دارند. استفاده از سطوح مطلوب مواد معدنی در مکمل آبزیان بسيار مهم است مواد معدنی نقش مهمی در متابوليسم غذا، شکل‌گیری ساختار‌های استخوانی و فلس‌ها، اسکلت خارجی و … دارند.

دسته بندی: