مکمل مرغ تخمگذار معدنی

مواد معدنی مانند روی و منگنز در پردرآوری و رشد مطلوب استخوان‌ها نقش‌دارند. کمبود مواد معدنی مانند مس و منگنز بر تشکيل غشا‌های پوسته، ساختمان و ضخامت پوسته و توليد تخم‌مرغ تأثیر‌می‌گذارد؛ بنابراين استفاده از مکمل‌های معدنی اختصاصی هر يک از نژاد‌ها، توليد مطلوب تخم‌مرغ در کل دوره‌ی تخمگذاری را تضمين‌می‌نمايد.

مزايا:  

  • فرموله‌شده براساس آخرين راهنمای تغذيه‌ای هر يک از نژاد‌ها
  • استفاده از مواد اوليه‌ی باکیفیت و معتبر
  • تولید مکمل‌های ویژه برای دور‌ه‌های پرورش و توليد

روش مصرف و شرایط نگهداری:

  • 5/2 کيلوگرم از مکمل ويتامينه به همراه 5/2 کيلوگرم از مکمل معدنی در هر یک تن خوراک
  • در جای خشک و خنک و دور از تابش نور نگهداری‌شود.
دسته بندی: