پایانی

روش مصرف:

نام محصول پایانی
سن گله (روز) 38 تا پایان
شکل خوراک پلت
پروتئین 18-17
انرژی 3100- 3050
متیونین (قابل‌هضم) 41/0
لیزین (قابل‌هضم) 95/0
ترئونین (قابل‌هضم) 68/0
متیونین + سیستئین (قابل‌هضم) 76/0
کلسیم 8/0
فسفر (قابل‌دسترس) 4/0
سدیم 16/0
کلر 16/0
ماده خشک 88
میزان تقریبی مصرف (گرم) 1040

در صورت نگهداری گله بیش از 42 روز، مقدار 220 گرم در هر روز به ازای هر قطعه پرنده مصرف‌شود. در

دسته بندی: