کنسانتره‌ نوتریتاپ 2/5 درصد مرغ تخمگذار نژاد L.S.L

مواد تشکیل‌دهنده:

کنجاله سویا، گلوتن ذرت، ترئونین، لیزین، متیونین، نمک، کربنات کلسیم، آنتی‌اکسیدان، مولتی آنزیم، آنزیم فیتاز، دی و منوکلسیم فسفات، انواع ویتامین‌ها و مواد معدنی و افزودنی‌های مجاز تغذیه طیور تخمگذار  

آنالیز کنسانتره نوتریتاپ 5/2 % ویژه دان مش مرغ تخمگذار نژاد L.S.L.

مواد مغذی واحد با نمک بی‌نمک مواد مغذی واحد با نمک بی‌نمک
انرژی متابولیسمی            Kg/ kcal 1475   متیونین (قابل‌هضم)                          % 8/6   
پروتئین خام                       % 14 متیونین + سیستئین (قابل‌هضم)     % 5/7
کلسیم  % 17 ترئونین (قابل‌هضم)                         % 2/1
فسفر (قابل دسترس)                % 12 سدیم % 6/6 7/2
لیزین (قابل‌هضم)                          % 6/2 کلر % 47/6 47/0

*به دلیل استفاده از انواع آنزیم، مقادیر آنالیز شیمیایی با آنالیز جدول، متفاوت می‌باشد.

مزایا:

  • بالانس کامل انرژی، اسید‌های آمینه، ویتامین‌ها، مواد معدنی و الکترولیت‌ها
  • جلوگیری از بروز خطا در تهیه دان، به خاطر به حداقل رسیدن تعداد اقلام مورد نیاز جهت ساخت خوراک
  • عدم نیاز به افزودن هر گونه اسید‌های آمینه، ویتامین‌ها و مواد معدنی به علت غنی و کامل بودن کنسانتره
  • صرفه‌جویی در وقت هنگام ساخت دان

کنسانتره نوتریتاپ 5/2 درصد مرغ تخمگذار نژاد های لاین W36:

مواد تشکیل‌دهنده:

کنجاله سویا، گلوتن ذرت، ترئونین، لیزین، متیونین، نمک، کربنات کلسیم، آنتی‌اکسیدان، مولتی آنزیم، آنزیم فیتاز، دی و منوکلسیم فسفات، انواع ویتامین‌ها و مواد معدنی و افزودنی‌های مجاز تغذیه طیور تخمگذار  

آنالیز کنسانتره نوتریتاپ 5/2 % ویژه دان مش مرغ تخمگذار نژاد های‌لاین  W36

مواد مغذی واحد با نمک بی‌نمک مواد مغذی واحد با نمک بی‌نمک
انرژی متابولیسمی Kg/ kcal 1200 متیونین (قابل‌هضم) %
پروتئین خام % 12 متیونین + سیستئین (قابل‌هضم) % 18/6
کلسیم % 16 ترئونین (قابل‌هضم) % 17/1
فسفر (قابل دسترس) % 4/11 سدیم % 9/5 65/2
لیزین (قابل‌هضم) % 17/2 کلر % 5 47/0

*به دلیل استفاده از انواع آنزیم، مقادیر آنالیز شیمیایی با آنالیز جدول، متفاوت می‌باشد.

 

مزایا

  • بالانس کامل انرژی، اسید‌های آمینه، ویتامین‌ها، مواد معدنی و الکترولیت‌ها
  • جلوگیری از بروز خطا در تهیه دان، به خاطر به حداقل رسیدن تعداد اقلام مورد نیاز جهت ساخت خوراک
  • عدم نیاز به افزودن هر گونه اسید‌های آمینه، ویتامین‌ها و مواد معدنی به علت غنی و کامل بودن کنسانتره
  • صرفه‌جویی در وقت هنگام ساخت دان
دسته بندی: