کنسانتره نوتریتاپ 5 درصد مرغ تخمگذار نژاد L.S.L

مواد تشکیل‌دهنده:

کنجاله سویا، گلوتن ذرت، ترئونین، لیزین، متیونین، نمک، کربنات کلسیم، آنتی‌اکسیدان، مولتی آنزیم، آنزیم فیتاز، دی و منوکلسیم فسفات، انواع ویتامین‌ها و مواد معدنی و افزودنی‌های مجاز تغذیه طیور تخمگذار  

آنالیز کنسانتره نوتریتاپ 5 % ویژه دان مش مرغ تخمگذار نژاد L.S.L.    

مواد مغذی واحد با نمک بی‌نمک مواد مغذی واحد با نمک بی‌نمک
انرژی متابولیسمی Kg/ kcal 1280 متیونین (قابل‌هضم) % 9/2 
پروتئین خام % 10 متیونین + سیستئین (قابل‌هضم) % 3  
کلسیم % 5/16 ترئونین (قابل‌هضم) % 5/0
فسفر (قابل دسترس) % 8/5 سدیم % 8/2 81/0
لیزین (قابل‌هضم) % 05/1 کلر % 06/3 23/0

*به دلیل استفاده از انواع آنزیم، مقادیر آنالیز شیمیایی با آنالیز جدول، متفاوت می‌باشد. 

مزایا

  • بالانس کامل انرژی، اسید‌های آمینه، ویتامین‌ها، مواد معدنی و الکترولیت‌ها
  • جلوگیری از بروز خطا در تهیه دان، به خاطر به حداقل رسیدن تعداد اقلام مورد نیاز جهت ساخت خوراک
  • عدم نیاز به افزودن هر گونه اسید‌های آمینه، ویتامین‌ها و مواد معدنی به علت غنی و کامل بودن کنسانتره
  • صرفه‌جویی در وقت هنگام ساخت دان

کنسانتره نوتریتاپ 5 درصد مرغ تخمگذار نژاد های‌لاین W36

مواد تشکیل‌دهنده:

کنجاله سویا، گلوتن ذرت، ترئونین، لیزین، متیونین، نمک، کربنات کلسیم، آنتی‌اکسیدان، مولتی آنزیم، آنزیم فیتاز، دی و منوکلسیم فسفات، انواع ویتامین‌ها و مواد معدنی و افزودنی‌های مجاز تغذیه طیور تخمگذار

آنالیز کنسانتره نوتریتاپ 5 % ویژه دان مش مرغ تخمگذار نژاد های‌لاینW36

مواد مغذی واحد با نمک بی‌نمک مواد مغذی واحد با نمک بی‌نمک
انرژی متابولیسمی Kg/ kcal 1200 متیونین (قابل‌هضم) % 2/3   
پروتئین خام % 10 متیونین + سیستئین (قابل‌هضم) % 3/3
کلسیم % 18 ترئونین (قابل‌هضم) % 5/0
فسفر (قابل دسترس) % 5/6 سدیم % 3 38/1
لیزین (قابل‌هضم) % 05/1 کلر % 5/2 23/0

*به دلیل استفاده از انواع آنزیم، مقادیر آنالیز شیمیایی با آنالیز جدول، متفاوت می‌باشد.

 

مزایا

  • بالانس کامل انرژی، اسید‌های آمینه، ویتامين‌ها، مواد معدنی و الکتروليت‌ها
  • جلوگیری از بروز خطا در تهیه دان، به خاطر به حداقل رسیدن تعداد اقلام مورد نیاز جهت ساخت خوراک
  • عدم نیاز به افزودن هر گونه اسید‌های آمینه، ویتامین‌ها و مواد معدنی به علت غنی و کامل بودن کنسانتره
  • صرفه‌جویی در وقت هنگام ساخت دان
دسته بندی: