کنسانتره نوتریتاپ 5 درصد مرغ گوشتی

مواد تشکیل‌دهنده:

کنجاله‌ی سویا، ترئونین، لیزین، متیونین، نمک، کربنات کلسیم، آنتی‌اکسیدان، مولتی‌آنزیم، آنزیم فیتاز، کولین، دی و منو کلسیم فسفات، انواع ویتامین‌ها و مواد معدنی و افزودنی‌های مجاز تغذیه طیور گوشتی

مزایا: 

  • بالانس کامل انرژی، پروتئين، اسید‌های آمينه، ويتامين‌ها و مواد معدنی و الکتروليت‌ها
  • جلوگیری از بروز خطا در تهیه دان به علت به حداقل رسیدن تعداد اقلام مورد نیاز در ساخت خوراک
  • عدم نياز به افزودن هر گونه اسید‌های آمينه، ويتامين‌ و مواد معدنی به علت غنی و کامل بودن کنسانتره
  • دربرگيرنده‌ی نياز‌‎های تغذيه‌ای نژاد‌های راس و آپلاس، کاب و هوبارد

آنالیز کنسانتره نوتريتاپ 5 درصد نژاد راس و آپلاس دان مش 

مواد مغذی واحد با نمک بدون نمک مواد مغذی واحد با نمک بدون نمک
انرژی متابولیسمی kg/kcal 1450 متیونین (قابل‌هضم) % 1/3
پروتئین خام % 13 متیونین + سیستئین (قابل‌هضم) % 7/3
کلسیم % 16 ترئونین (قابل‌هضم) % 6/1
فسفر (قابل‌دسترس) % 6 سدیم % 3 52/1
لیزین (قابل‌هضم) % 8/2 کلر % 67/3 27/1
  • به دلیل استفاده از مولتی‌آنزیم و آنزیم فیتاز، آنالیز واقعی با آنالیز شیمیایی متفاوت می‌باشد.
دسته بندی: