استارتر

روش مصرف:

نام محصول استارتر
سن گله (روز) 19- 9
شکل خوراک کرامبل
پروتئین 22-21
انرژی 3000- 2950
متیونین (قابل‌هضم) 5/0
لیزین (قابل‌هضم) 15/1
ترئونین (قابل‌هضم) 76/0
متیونین + سیستئین (قابل‌هضم) 9/0
کلسیم 96/0
فسفر (قابل‌دسترس) 48/0
سدیم 16/0
کلر 17/0
ماده خشک 88
میزان تقریبی مصرف (گرم) 760

در صورت نگهداری گله بیش از 42 روز، مقدار 220 گرم در هر روز به ازای هر قطعه پرنده مصرف‌شود. در

پایانی

روش مصرف:

نام محصول پایانی
سن گله (روز) 38 تا پایان
شکل خوراک پلت
پروتئین 18-17
انرژی 3100- 3050
متیونین (قابل‌هضم) 41/0
لیزین (قابل‌هضم) 95/0
ترئونین (قابل‌هضم) 68/0
متیونین + سیستئین (قابل‌هضم) 76/0
کلسیم 8/0
فسفر (قابل‌دسترس) 4/0
سدیم 16/0
کلر 16/0
ماده خشک 88
میزان تقریبی مصرف (گرم) 1040

در صورت نگهداری گله بیش از 42 روز، مقدار 220 گرم در هر روز به ازای هر قطعه پرنده مصرف‌شود. در

رشد2

روش مصرف:

نام محصول رشد 2
سن گله (روز) 37-29
شکل خوراک پلت
پروتئین 20-19
انرژی 3050- 3000
متیونین (قابل‌هضم) 45/0
لیزین (قابل‌هضم) 98/0
ترئونین (قابل‌هضم) 7/0
متیونین + سیستئین (قابل‌هضم) 81/0
کلسیم 86/0
فسفر (قابل‌دسترس) 43/0
سدیم 16/0
کلر 16/0
ماده خشک 88
میزان تقریبی مصرف (گرم) 1580

در صورت نگهداری گله بیش از 42 روز، مقدار 220 گرم در هر روز به ازای هر قطعه پرنده مصرف‌شود. در

رشد1

روش مصرف:

نام محصول رشد 1
سن گله (روز) 28- 20
شکل خوراک پلت
پروتئین 21-20
انرژی 3020-2970
متیونین (قابل‌هضم) 48/0
لیزین (قابل‌هضم) 1
ترئونین (قابل‌هضم) 76/0
متیونین + سیستئین (قابل‌هضم) 85/0
کلسیم 9/0
فسفر (قابل‌دسترس) 45/0
سدیم 16/0
کلر 16/0
ماده خشک 88
میزان تقریبی مصرف (گرم) 1150

در صورت نگهداری گله بیش از 42 روز، مقدار 220 گرم در هر روز به ازای هر قطعه پرنده مصرف‌شود. در

سوپر پری استارتر

روش مصرف:

نام محصول سوپرپری‌استارتر
سن گله (روز) 8- 0
شکل خوراک کرامبل
پروتئین 23- 22
انرژی 2950- 2900
متیونین (قابل‌هضم) 55/0
لیزین (قابل‌هضم) 28/1
ترئونین (قابل‌هضم) 86/0
متیونین + سیستئین (قابل‌هضم) 96/0
کلسیم 1
فسفر (قابل‌دسترس) 5/0
سدیم 18/0
کلر 18/0
ماده خشک 89
میزان تقریبی مصرف (گرم) 200

در صورت نگهداری گله بیش از 42 روز، مقدار 220 گرم در هر روز به ازای هر قطعه پرنده مصرف‌شود. در

دان تاپ‌فید

دان تاپ‌فید (دان ویژه هفته اول) با استفاده از مواد اولیه با کیفیت عالی و مرغوب تولید‌می‌شود. تغذیه‌ی زودهنگام نقش مهمی در رشد و تکامل دستگاه گوارش، تقویت سیستم ايمنی و افزایش جمعیت میکروبی مفید دستگاه گوارش دارد. هم‌چنین تغذيه‌ی زودهنگام جوجه گوشتی سبب افزایش حرکت روده و افزایش سرعت انتقال زرده به داخل روده می‌شود که عوارض ناشی از عدم جذب کیسه زرده را کاهش‌می‌دهد.

تغذيه‌ی مطلوب و بهینه‌ی جوجه‌های گوشتی در هفته‌ی اول سبب دست‌یابی به وزن هدف در پایان هفته‌ی اول، بهبود عملکرد پرنده در هفته‌ی اول و در کل دوره‌ی پرورش می‌شود.

دان تاپ‌فید با درنظرگرفتن شرایط ذکر‌شده و با فرمولاسیون اختصاصی و دارابودن افزودنی‌های ویژه به منظور تقویت رشد، تقویت سیستم ایمنی و دستگاه گوارش پرنده تولید‌می‌شود.

مزایای استفاده از دان تاپ‌فید در هفته‌ی اول:

 • افزایش وزن‌گیری
 • افزایش میزان مصرف خوراک
 • بهبود ضریب تبدیل

آنالیز دان تاپ‌فید (دان ویژه هفته اول)

مواد مغذی ویژه راس- آپلاس ویژه کاب
انرژی قابل متابولیسمی (kg/kcal) 3000 3000
پروتئین خام (%) 5/22 21
کلسیم (%) 98/0 1
فسفر (قابل‌دسترس %) 49/0 5/0
لیزین (قابل‌دسترس %) 27/1 25/1
متیونین ( قابل‌دسترس %) 6/0 08/1
متیونین + سیستئین (قابل‌دسترس %) 94/0 41/0
ترئونین (قابل‌دسترس%) 83/0 8/0
اسید لینولئیک 25/1 79/0
(سدیم + پتاسیم) کلر (kg/Meq) 250 250

*دان ویژه تاپ‌فید فاقد هر گونه کوکسیدیواستات می‌باشد.

کنسانتره نوتريتاپ 2/5 درصد B

مزایا:

 • بالانس کامل انرژی، اسید‌های آمینه، ویتامین‌ها، مواد معدنی و الکترولیت‌ها
 • جلوگیری از بروز خطا در تهیه دان، به علت به حداقل رسیدن تعداد اقلام مورد ‌نیاز جهت ساخت جیره
 • عدم نیاز به افزودن هر گونه ویتامین و مواد معدنی و اسید‌های آمینه به علت غنی‌بودن کامل کنسانتره
 • دربرگیرنده‌ی نیاز‌های تغذیه‌ای نژاد‌های راس 308 آربوراکرزپلاس
 • صرفه‌جویی در وقت هنگام ساخت دان

آنالیز کنسانتره نوتریتاپ  5/2 % نوع A و B

آنالیز شیمیایی واحد کنسانتره نوتریتاپ

 5/2 % نوع A

کنسانتره نوتریتاپ

 5/2 % نوع B

با نمک بدون نمک با نمک بدون نمک
انرژی متابولیسمی Kg/kcal 2440 2425
پروتئین % 15 5/15
کلسیم % 18 5/20
فسفر (قابل‌دسترس) % 12 11
سدیم % 8/5 66/2 3/5 34/2
کلر % 6/5 5/0 5/5 7/0
لیزین (قابل‌هضم) % 5/2 75/4
متیونین (قابل‌هضم) % 75/5 3/4
متیونین + سیستئین (قابل‌هضم) % 3/6 5
ترئونین (قابل‌هضم) % 6/3 78/1
 • به دلیل استفاده از مولتی‌آنزیم و آنزیم فیتاز، آنالیز واقعی با آنالیز شیمیایی متفاوت می‌باشد.

 

روش مصرف:  

 • میزان کنسانتره نوتریتاپ 5/2 درصد A و B مورد نیاز جهت ده هزار قطعه جوجه گوشتی برای یک دوره پرورش به ترتیب برابر 400 و 800 کیلوگرم می‌باشد.
 • بسته‌بندی در کیسه‌های 25 کيلوگرمی

کنسانتره سوپر نوتریتاپ 2/5 درصد

مزایا:

 • بالانس کامل انرژی، اسید‌های آمینه، ویتامین‌ها، مواد معدنی و الکترولیت‌ها
 • جلوگیری از بروز خطا در تهیه دان، به علت به حداقل رسیدن تعداد اقلام مورد ‌نیاز جهت ساخت جیره
 • عدم نیاز به افزودن هر گونه ویتامین و مواد معدنی و اسید‌های آمینه به علت غنی‌بودن کامل کنسانتره
 • دربرگیرنده‌ی نیاز‌های تغذیه‌ای نژاد‌های راس 308 آربوراکرزپلاس
 • صرفه‌جویی در وقت هنگام ساخت دان
 • استفاده از افزودنی‌های ویژه در ترکيب اين نوع کنسانتره

آنالیز کنسانتره سوپر نوتریتاپ  5/2 % A و B

آنالیز شیمیایی واحد کنسانتره سوپر نوتریتاپ

 5/2 % A

کنسانتره سوپر نوتریتاپ

 5/2 % B

با نمک بدون نمک با نمک بدون نمک
انرژی متابولیسمی Kg/kcal 2440 2425
پروتئین % 15 5/15
کلسیم % 18 5/20
فسفر (قابل‌دسترس) % 12 11
سدیم % 8/5 66/2 3/5 34/2
کلر % 6/5 5/0 5/5 7/0
لیزین (قابل‌هضم) % 66/2 91/4
متیونین (قابل‌هضم) % 15/6 7/4
متیونین + سیستئین (قابل‌هضم) % 55/6 25/5
ترئونین (قابل‌هضم) % 6/3 78/1
 • به دلیل استفاده از مولتی‌آنزیم و آنزیم فیتاز، آنالیز واقعی با آنالیز شیمیایی متفاوت می‌باشد.

روش مصرف:  

 • میزان کنسانتره سوپر نوتریتاپ 5/2 درصد A و B مورد نیاز جهت ده هزار قطعه جوجه گوشتی برای یک دوره پرورش به ترتیب برابر 400 و 800 کیلوگرم می‌باشد.

بسته‌بندی در کیسه‌های 25 کيلوگرمی

کنسانتره‌ نوتریتاپ 2/5 درصد مرغ تخمگذار نژاد L.S.L

مواد تشکیل‌دهنده:

کنجاله سویا، گلوتن ذرت، ترئونین، لیزین، متیونین، نمک، کربنات کلسیم، آنتی‌اکسیدان، مولتی آنزیم، آنزیم فیتاز، دی و منوکلسیم فسفات، انواع ویتامین‌ها و مواد معدنی و افزودنی‌های مجاز تغذیه طیور تخمگذار  

آنالیز کنسانتره نوتریتاپ 5/2 % ویژه دان مش مرغ تخمگذار نژاد L.S.L.

مواد مغذی واحد با نمک بی‌نمک مواد مغذی واحد با نمک بی‌نمک
انرژی متابولیسمی            Kg/ kcal 1475   متیونین (قابل‌هضم)                          % 8/6   
پروتئین خام                       % 14 متیونین + سیستئین (قابل‌هضم)     % 5/7
کلسیم  % 17 ترئونین (قابل‌هضم)                         % 2/1
فسفر (قابل دسترس)                % 12 سدیم % 6/6 7/2
لیزین (قابل‌هضم)                          % 6/2 کلر % 47/6 47/0

*به دلیل استفاده از انواع آنزیم، مقادیر آنالیز شیمیایی با آنالیز جدول، متفاوت می‌باشد.

مزایا:

 • بالانس کامل انرژی، اسید‌های آمینه، ویتامین‌ها، مواد معدنی و الکترولیت‌ها
 • جلوگیری از بروز خطا در تهیه دان، به خاطر به حداقل رسیدن تعداد اقلام مورد نیاز جهت ساخت خوراک
 • عدم نیاز به افزودن هر گونه اسید‌های آمینه، ویتامین‌ها و مواد معدنی به علت غنی و کامل بودن کنسانتره
 • صرفه‌جویی در وقت هنگام ساخت دان

کنسانتره نوتریتاپ 5/2 درصد مرغ تخمگذار نژاد های لاین W36:

مواد تشکیل‌دهنده:

کنجاله سویا، گلوتن ذرت، ترئونین، لیزین، متیونین، نمک، کربنات کلسیم، آنتی‌اکسیدان، مولتی آنزیم، آنزیم فیتاز، دی و منوکلسیم فسفات، انواع ویتامین‌ها و مواد معدنی و افزودنی‌های مجاز تغذیه طیور تخمگذار  

آنالیز کنسانتره نوتریتاپ 5/2 % ویژه دان مش مرغ تخمگذار نژاد های‌لاین  W36

مواد مغذی واحد با نمک بی‌نمک مواد مغذی واحد با نمک بی‌نمک
انرژی متابولیسمی Kg/ kcal 1200 متیونین (قابل‌هضم) %
پروتئین خام % 12 متیونین + سیستئین (قابل‌هضم) % 18/6
کلسیم % 16 ترئونین (قابل‌هضم) % 17/1
فسفر (قابل دسترس) % 4/11 سدیم % 9/5 65/2
لیزین (قابل‌هضم) % 17/2 کلر % 5 47/0

*به دلیل استفاده از انواع آنزیم، مقادیر آنالیز شیمیایی با آنالیز جدول، متفاوت می‌باشد.

 

مزایا

 • بالانس کامل انرژی، اسید‌های آمینه، ویتامین‌ها، مواد معدنی و الکترولیت‌ها
 • جلوگیری از بروز خطا در تهیه دان، به خاطر به حداقل رسیدن تعداد اقلام مورد نیاز جهت ساخت خوراک
 • عدم نیاز به افزودن هر گونه اسید‌های آمینه، ویتامین‌ها و مواد معدنی به علت غنی و کامل بودن کنسانتره
 • صرفه‌جویی در وقت هنگام ساخت دان

کنسانتره نوتری‌میکس 2/5 درصد

کنسانتره نوتری‌میکس یکی از کنسانتره‌های تک مرحله‌ای است که برای نژاد‌های مختلف و دان‌های مش و  پلت طراحی و تولید‌شده‌است.

مزایا:

 • بالانس کامل انرژی، اسید‌های آمینه، ویتامین‌ها، مواد معدنی و الکترولیت‌ها
 • جلوگیری از بروز خطا در تهیه دان، به علت به حداقل رسیدن تعداد اقلام مورد ‌نیاز جهت ساخت جیره
 • عدم نیاز به افزودن هر گونه ویتامین و مواد معدنی و اسید‌های آمینه به علت غنی‌بودن کامل کنسانتره
 • دربرگیرنده‌ی نیاز‌های تغذیه‌ای نژاد‌های راس، آپلاس و کاب
 • صرفه‌جویی در وقت هنگام ساخت دان

آنالیز کنسانتره نوتری‌میکس 5/2 درصد دان مش نژاد راس و آپلاس

مواد مغذی واحد با نمک بدون نمک مواد مغذی واحد با نمک بدون نمک
انرژی متابولیسمی kg/kcal 2631 متیونین (قابل‌هضم) % 4/5
پروتئین خام % 16 متیونین + سیستئین (قابل‌هضم) % 65/6
کلسیم % 21 ترئونین (قابل‌هضم) % 28/2
فسفر (قابل‌دسترس) % 3/12 سدیم % 5/5 12/2
لیزین (قابل‌هضم) % 74/3 کلر % 2/6 14/2
 • به دلیل استفاده از مولتی‌آنزیم و آنزیم فیتاز، آنالیز واقعی با آنالیز شیمیایی متفاوت می‌باشد.

کنسانتره سوپرنوتریتاپ 5 درصد

مواد تشکیل‌دهنده:

کنجاله‌ی سویا، ترئونین، لیزین، متیونین، نمک، کربنات کلسیم، آنتی‌اکسیدان، مولتی‌آنزیم، آنزیم فیتاز، کولین، دی و منو کلسیم فسفات، انواع ویتامین‌ها و مواد معدنی و افزودنی‌های مجاز تغذیه طیور گوشتی

  مزايا:

 • بالانس کامل انرژی، پروتئين، اسید‌های‌آمينه، ویتامين‌ها و مواد معدنی و الکترولیت‌ها
 • جلوگیری از بروز خطا در تهیه دان به علت به حداقل رسیدن تعداد اقلام مورد نیاز در ساخت خوراک
 • عدم نياز به افزودن هر گونه اسید‌های آمينه، ويتامين‌ و مواد معدنی به علت غنی و کامل بودن کنسانتره
 • دربرگيرنده‌ی نياز‌‎های تغذيه‌ای نژاد‌های راس و آپلاس، کاب و هوبارد
 • استفاده از ترکيبات و افزودنی‌های ویژه در توليد اين نوع کنسانتره

 

آنالیز واقعی کنسانتره سوپر نوتریتاپ 5 % ویژه دان مش

مواد مغذی واحد با نمک بدون نمک مواد مغذی واحد با نمک بدون نمک
انرژی متابولیسمی kg/kcal 1450 متیونین (قابل‌هضم) % 5/3
پروتئین خام % 13 متیونین + سیستئین (قابل‌هضم) % 95/3
کلسیم % 16 ترئونین (قابل‌هضم) % 6/1
فسفر (قابل‌دسترس) % 6 سدیم % 3 52/1
لیزین (قابل‌هضم) % 96/2 کلر % 67/3 27/1
 • به دلیل استفاده از مولتی‌آنزیم و آنزیم فیتاز، آنالیز واقعی با آنالیز شیمیایی متفاوت می‌باشد.

کنسانتره نوتريتاپ 2/5 درصد A

مزایا:

 • بالانس کامل انرژی، اسید‌های آمینه، ویتامین‌ها، مواد معدنی و الکترولیت‌ها
 • جلوگیری از بروز خطا در تهیه دان، به علت به حداقل رسیدن تعداد اقلام مورد ‌نیاز جهت ساخت جیره
 • عدم نیاز به افزودن هر گونه ویتامین و مواد معدنی و اسید‌های آمینه به علت غنی‌بودن کامل کنسانتره
 • دربرگیرنده‌ی نیاز‌های تغذیه‌ای نژاد‌های راس 308 آربوراکرزپلاس
 • صرفه‌جویی در وقت هنگام ساخت دان

آنالیز کنسانتره نوتریتاپ  5/2 % نوع A و B

آنالیز شیمیایی واحد کنسانتره نوتریتاپ

 5/2 % نوع A

کنسانتره نوتریتاپ

 5/2 % نوع B

با نمک بدون نمک با نمک بدون نمک
انرژی متابولیسمی Kg/kcal 2440 2425
پروتئین % 15 5/15
کلسیم % 18 5/20
فسفر (قابل‌دسترس) % 12 11
سدیم % 8/5 66/2 3/5 34/2
کلر % 6/5 5/0 5/5 7/0
لیزین (قابل‌هضم) % 5/2 75/4
متیونین (قابل‌هضم) % 75/5 3/4
متیونین + سیستئین (قابل‌هضم) % 3/6 5
ترئونین (قابل‌هضم) % 6/3 78/1
 • به دلیل استفاده از مولتی‌آنزیم و آنزیم فیتاز، آنالیز واقعی با آنالیز شیمیایی متفاوت می‌باشد.

 

روش مصرف:  

 • میزان کنسانتره نوتریتاپ 5/2 درصد A و B مورد نیاز جهت ده هزار قطعه جوجه گوشتی برای یک دوره پرورش به ترتیب برابر 400 و 800 کیلوگرم می‌باشد.
 • بسته‌بندی در کیسه‌های 25 کيلوگرمی

کنسانتره نوتریتاپ 5 درصد مرغ گوشتی

مواد تشکیل‌دهنده:

کنجاله‌ی سویا، ترئونین، لیزین، متیونین، نمک، کربنات کلسیم، آنتی‌اکسیدان، مولتی‌آنزیم، آنزیم فیتاز، کولین، دی و منو کلسیم فسفات، انواع ویتامین‌ها و مواد معدنی و افزودنی‌های مجاز تغذیه طیور گوشتی

مزایا: 

 • بالانس کامل انرژی، پروتئين، اسید‌های آمينه، ويتامين‌ها و مواد معدنی و الکتروليت‌ها
 • جلوگیری از بروز خطا در تهیه دان به علت به حداقل رسیدن تعداد اقلام مورد نیاز در ساخت خوراک
 • عدم نياز به افزودن هر گونه اسید‌های آمينه، ويتامين‌ و مواد معدنی به علت غنی و کامل بودن کنسانتره
 • دربرگيرنده‌ی نياز‌‎های تغذيه‌ای نژاد‌های راس و آپلاس، کاب و هوبارد

آنالیز کنسانتره نوتريتاپ 5 درصد نژاد راس و آپلاس دان مش 

مواد مغذی واحد با نمک بدون نمک مواد مغذی واحد با نمک بدون نمک
انرژی متابولیسمی kg/kcal 1450 متیونین (قابل‌هضم) % 1/3
پروتئین خام % 13 متیونین + سیستئین (قابل‌هضم) % 7/3
کلسیم % 16 ترئونین (قابل‌هضم) % 6/1
فسفر (قابل‌دسترس) % 6 سدیم % 3 52/1
لیزین (قابل‌هضم) % 8/2 کلر % 67/3 27/1
 • به دلیل استفاده از مولتی‌آنزیم و آنزیم فیتاز، آنالیز واقعی با آنالیز شیمیایی متفاوت می‌باشد.

کنسانتره نوتریتاپ 5 درصد مرغ تخمگذار نژاد L.S.L

مواد تشکیل‌دهنده:

کنجاله سویا، گلوتن ذرت، ترئونین، لیزین، متیونین، نمک، کربنات کلسیم، آنتی‌اکسیدان، مولتی آنزیم، آنزیم فیتاز، دی و منوکلسیم فسفات، انواع ویتامین‌ها و مواد معدنی و افزودنی‌های مجاز تغذیه طیور تخمگذار  

آنالیز کنسانتره نوتریتاپ 5 % ویژه دان مش مرغ تخمگذار نژاد L.S.L.    

مواد مغذی واحد با نمک بی‌نمک مواد مغذی واحد با نمک بی‌نمک
انرژی متابولیسمی Kg/ kcal 1280 متیونین (قابل‌هضم) % 9/2 
پروتئین خام % 10 متیونین + سیستئین (قابل‌هضم) % 3  
کلسیم % 5/16 ترئونین (قابل‌هضم) % 5/0
فسفر (قابل دسترس) % 8/5 سدیم % 8/2 81/0
لیزین (قابل‌هضم) % 05/1 کلر % 06/3 23/0

*به دلیل استفاده از انواع آنزیم، مقادیر آنالیز شیمیایی با آنالیز جدول، متفاوت می‌باشد. 

مزایا

 • بالانس کامل انرژی، اسید‌های آمینه، ویتامین‌ها، مواد معدنی و الکترولیت‌ها
 • جلوگیری از بروز خطا در تهیه دان، به خاطر به حداقل رسیدن تعداد اقلام مورد نیاز جهت ساخت خوراک
 • عدم نیاز به افزودن هر گونه اسید‌های آمینه، ویتامین‌ها و مواد معدنی به علت غنی و کامل بودن کنسانتره
 • صرفه‌جویی در وقت هنگام ساخت دان

کنسانتره نوتریتاپ 5 درصد مرغ تخمگذار نژاد های‌لاین W36

مواد تشکیل‌دهنده:

کنجاله سویا، گلوتن ذرت، ترئونین، لیزین، متیونین، نمک، کربنات کلسیم، آنتی‌اکسیدان، مولتی آنزیم، آنزیم فیتاز، دی و منوکلسیم فسفات، انواع ویتامین‌ها و مواد معدنی و افزودنی‌های مجاز تغذیه طیور تخمگذار

آنالیز کنسانتره نوتریتاپ 5 % ویژه دان مش مرغ تخمگذار نژاد های‌لاینW36

مواد مغذی واحد با نمک بی‌نمک مواد مغذی واحد با نمک بی‌نمک
انرژی متابولیسمی Kg/ kcal 1200 متیونین (قابل‌هضم) % 2/3   
پروتئین خام % 10 متیونین + سیستئین (قابل‌هضم) % 3/3
کلسیم % 18 ترئونین (قابل‌هضم) % 5/0
فسفر (قابل دسترس) % 5/6 سدیم % 3 38/1
لیزین (قابل‌هضم) % 05/1 کلر % 5/2 23/0

*به دلیل استفاده از انواع آنزیم، مقادیر آنالیز شیمیایی با آنالیز جدول، متفاوت می‌باشد.

 

مزایا

 • بالانس کامل انرژی، اسید‌های آمینه، ویتامين‌ها، مواد معدنی و الکتروليت‌ها
 • جلوگیری از بروز خطا در تهیه دان، به خاطر به حداقل رسیدن تعداد اقلام مورد نیاز جهت ساخت خوراک
 • عدم نیاز به افزودن هر گونه اسید‌های آمینه، ویتامین‌ها و مواد معدنی به علت غنی و کامل بودن کنسانتره
 • صرفه‌جویی در وقت هنگام ساخت دان

مکمل مرغ مادر ویتامینه

مرغ‌های مادر جهت تولید تخم‌مرغ به منظور جوجه‌درآوری اهمیت بسیار ویژه‌ای در صنعت طيور دارند. تأمين کامل احتياجات غذایی مرغ‌های مادر به منظور توليد تخم‌مرغ‌های بارور، توليد تخم‌مرغ‌های با پوسته‌ی ضخيم جهت جلوگیری از شکسته‌شدن آنها حين حمل‌و‌نقل، تأمين نياز‌های ويتامينه و معدنی جنين جوجه‌ها طی دوره‌ی انکوباسيون، جلوگیری از مرگ و میر جنينی و توليد تخم‌مرغ‌های با وزن مطلوب جهت توليد جوجه‌های با وزن آغازين مطلوب بسیار حائز اهميت است. به همین دليل استفاده از منابع مکمل ويتامينه و معدنی مناسب و با کيفيت، در دوره‌‌های پرورش و توليد مرغ‌های مادر توصيه‌می‌شود. این شرکت علاوه بر توليد مکمل‌های ويتامينه و معدنی براساس راهنمای مديریتی هر يک از سویه‌ها، مکمل‌های ویژه‌ای را با فرمولاسيون اختصاصی خود نيز توليد‌می‌کند.

مزایا

 • استفاده از مواد اوليه با کیفیت عالی
 • تأمين تمامی نياز‌های ويتامينی و معدنی مرغ‌های مادر براساس جدید‌ترين راهنمای تغذيه‌ای هر يک از سویه‌ها
 • فرمولاسیون اختصاصی مکمل‌های مرغ مادر جهت افزايش جوجه‌درآوری و سلامت مرغ مادر و جوجه‌ها

 روش مصرف و نگهداری: 

 • 5/2 کيلوگرم از مکمل ويتامينه و 5/2 کيلوگرم از مکمل معدنی در یک تن خوراک
 • بسته‌بندی در پاکت‌های کامپوزیت 25 کيلوگرمی
 • در جای خشک و خنک و دور از نور نگهداری‌شود.

مکمل مرغ مادر معدنی

مرغ‌های مادر جهت تولید تخم‌مرغ به منظور جوجه‌درآوری اهمیت بسیار ویژه‌ای در صنعت طيور دارند. تأمين کامل احتياجات غذایی مرغ‌های مادر به منظور توليد تخم‌مرغ‌های بارور، توليد تخم‌مرغ‌های با پوسته‌ی ضخيم جهت جلوگیری از شکسته‌شدن آنها حين حمل‌و‌نقل، تأمين نياز‌های ويتامينه و معدنی جنين جوجه‌ها طی دوره‌ی انکوباسيون، جلوگیری از مرگ و میر جنينی و توليد تخم‌مرغ‌های با وزن مطلوب جهت توليد جوجه‌های با وزن آغازين مطلوب بسیار حائز اهميت است. به همین دليل استفاده از منابع مکمل ويتامينه و معدنی مناسب و با کيفيت، در دوره‌‌های پرورش و توليد مرغ‌های مادر توصيه‌می‌شود. این شرکت علاوه بر توليد مکمل‌های ويتامينه و معدنی براساس راهنمای مديریتی هر يک از سویه‌ها، مکمل‌های ویژه‌ای را با فرمولاسيون اختصاصی خود نيز توليد‌می‌کند.

مزایا

 • استفاده از مواد اوليه با کیفیت عالی
 • تأمين تمامی نياز‌های ويتامينی و معدنی مرغ‌های مادر براساس جدید‌ترين راهنمای تغذيه‌ای هر يک از سویه‌ها
 • فرمولاسیون اختصاصی مکمل‌های مرغ مادر جهت افزايش جوجه‌درآوری و سلامت مرغ مادر و جوجه‌ها

 روش مصرف و نگهداری: 

 • 5/2 کيلوگرم از مکمل ويتامينه و 5/2 کيلوگرم از مکمل معدنی در یک تن خوراک
 • بسته‌بندی در پاکت‌های کامپوزیت 25 کيلوگرمی
 • در جای خشک و خنک و دور از نور نگهداری‌شود.

مکمل مرغ تخمگذار معدنی

مواد معدنی مانند روی و منگنز در پردرآوری و رشد مطلوب استخوان‌ها نقش‌دارند. کمبود مواد معدنی مانند مس و منگنز بر تشکيل غشا‌های پوسته، ساختمان و ضخامت پوسته و توليد تخم‌مرغ تأثیر‌می‌گذارد؛ بنابراين استفاده از مکمل‌های معدنی اختصاصی هر يک از نژاد‌ها، توليد مطلوب تخم‌مرغ در کل دوره‌ی تخمگذاری را تضمين‌می‌نمايد.

مزايا:  

 • فرموله‌شده براساس آخرين راهنمای تغذيه‌ای هر يک از نژاد‌ها
 • استفاده از مواد اوليه‌ی باکیفیت و معتبر
 • تولید مکمل‌های ویژه برای دور‌ه‌های پرورش و توليد

روش مصرف و شرایط نگهداری:

 • 5/2 کيلوگرم از مکمل ويتامينه به همراه 5/2 کيلوگرم از مکمل معدنی در هر یک تن خوراک
 • در جای خشک و خنک و دور از تابش نور نگهداری‌شود.

مکمل مرغ تخمگذار ویتامینه

ويتامين‌ها در مرغ‌های تخمگذار نقش بسیار مهمی در تولید تخم‌مرغ دارند. ویتامين D3 در متابوليسم استخوان و استفاده‌ی بهینه از کلسیم و فسفر ضروری است. اين ويتامين در متابولیسم کلسیم و فسفر برای تشکیل پوسته‌ی تخم‌مرغ نقش مهمی برعهده‌دارد به‌طوری که عدم تأمين سطح ويتامين D3 موردنیاز پرنده سبب کاهش ضخامت پوسته‌ی تخم‌مرغ و کاهش توليد تخم‌مرغ می‌شود.

مزايا: 

 • فرموله‌شده براساس آخرين راهنمای تغذيه‌ای هر يک از نژاد‌ها
 • استفاده از مواد اوليه‌ی باکیفیت و معتبر
 • تولید مکمل‌های ویژه برای دور‌ه‌های پرورش و توليد

روش مصرف و شرایط نگهداری:

 • 5/2 کيلوگرم از مکمل ويتامينه به همراه 5/2 کيلوگرم از مکمل معدنی در هر یک تن خوراک
 • در جای خشک و خنک و دور از تابش نور نگهداری‌شود.

مکمل مرغ گوشتی معدنی

مکمل‌ معدنی عبارتند از مخلوط مواد غیرآلی که به مقدار لازم به خوراک اضافه گردیده و جهت فعالیت‌های بیولوژیک و تنظیم متابولیسم طبیعی بدن ضروری می­باشند. مکمل­های معدنی شامل مخلوط مواد معدنی ریز مقدار و عناصر کمیاب با کمیت و کیفیت مناسب جهت تأمین مواد مغذی­، کارایی مطلوب خوراک، پیشگیری از بیماری‌های ناشی از کمبود آنها، مقابله با استرس­ها و حفظ تولید در سطح مطلوب به سایر اقلام جیره اضافه می­گردند.

مزايا:

 • تأمين ويتامين‌ها و مواد معدنی مورد نياز هر سویه براساس آخرين راهنمای تغذيه‌ای هر يک از آنها
 • استفاده از مواد اوليه با کیفیت عالی
 • تأمين نياز‌های پرنده به منظور رشد مطلوب، بهبود عملکرد و ضريب‌تبديل

روش مصرف و شرایط نگهداری:

 • 5/2 کيلوگرم از مکمل ويتامينه و 5/2 کيلوگرم از مکمل معدنی در یک تن خوراک
 • در محل خشک و خنک و دور از نور نگهداری‌شود.
 • بسته‌بندی در کيسه‌های کامپوزيت 25 کیلوگرمی

مکمل مرغ گوشتی ویتامینه

مکمل‌ ويتامينه عبارتند از مخلوط ویتامین­های لازم و ضروری با کمیت و کیفیت مناسب که برای تأمین ویتامین‌های مورد نیاز و کارایی مطلوب خوراک، پیشگیری از بیماری­های ناشی از کمبود آنها و مقابله با استرس­ها و حفظ تولید در سطح مطلوب به سایر اقلام خوراک اضافه می­شوند.

مزايا:

 • تأمين ويتامين‌ها و مواد معدنی مورد نياز هر سویه براساس آخرين راهنمای تغذيه‌ای هر يک از آنها
 • استفاده از مواد اوليه با کیفیت عالی
 • تأمين نياز‌های پرنده به منظور رشد مطلوب، بهبود عملکرد و ضريب‌تبديل

روش مصرف و شرایط نگهداری:

 • 5/2 کيلوگرم از مکمل ويتامينه و 5/2 کيلوگرم از مکمل معدنی در یک تن خوراک
 • در محل خشک و خنک و دور از نور نگهداری‌شود.

بسته‌بندی در کيسه‌های کامپوزيت 25 کیلوگرمی